બ્રશલેસ ડીસી મોટર્સ ફેક્ટરી - ચાઇના બ્રશલેસ ડીસી મોટર્સ ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ